ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Bevezetés

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Mesék Világa Egyesület által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, melyet a szervezet önmagára nézve kötelező erővel ismer el.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 GDPR RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

A tájékoztató az Adatkezelő által egyoldalúan módosítható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával, mely a honlapon történő közzététellel és/vagy az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Fogalom meghatározások

 1. „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

a. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c, az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelő – Ki kezeli az adatokat?

Név: Mesék Világa Egyesület
Adószám: 18285831-1-41
Cégj.szám: 01-02-14778
A szervezet képviselője: Szabó Katalin
Cím: 1039 Budapest, Zsirai Miklós u.13.
Levelezési cím: 1039 Budapest, Zsirai Miklós u.13.
A szervezet elektronikus elérhetősége: diabmolka[kukac]gmail.com

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Név: Hrubi László
Cím: 1039 Budapest, Zsirai Miklós u.13.
E-mail: diabmolka[kukac]gmail.com
Telefon: +36 70 569 1120

Kinek az adatait kezeljük – Érintettek és érintettek köre

A szervezetet támogató, tevékenységeit segítő, vagy a tevékenységeinek eredményét igénybevevő természetes személyek, jogi személyek (továbbiakban Érintett) jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezett adatait.

Adatkezelés célja – Mit kérünk és mire használjuk?

1. Hírlevél kommunikáció
Tevékenység célja: Értesítés a szervezet kampányairól, hírek, speciális anyagok kiküldése.
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja
Név, e-mail cím Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása
A feliratkozás IP-címe Technikai művelet végrehajtása

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

2. Projekt célszemélyek adatainak kezelése űrlapokon keresztül

Tevékenység célja: A projekttevékenységek során keletkező adatok kezelése a szervezet alapdokumentumában megfogalmazott célok eléréséhez.

2.1. Rajzverseny

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 4-10 éves gyermekeknek szóló rajzpályázat szervezése, lebonyolítása. A rajzok beküldésével a törvényes képviselő hozzájárul, hogy a rajzokat jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

Személyes adat Adatkezelés célja
Pályázó neve, e-mail címe, postai címe Azonosítás
A pályázó résztvevő neve, életkora és pályaműve A pályázaton való részvételhez, elbíráláshoz szükséges adat
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása
A feliratkozás IP-címe Technikai művelet végrehajtása

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Adatkezelés tervezett határideje: Az adott projekttevékenység lezárását (nyertesek kiválasztását) követő 2 év. A benevezéssel Érintett automatikusan beleegyzését adja, hogy a beküldött rajzot a projekttevékenység során marketingcélokból megjelenítsük oldalunkon, közösségi csatornáinkon.

2.2. Kiadványok, egyéb anyagok postai továbbítása

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja
E-mail cím, telefonszám Kapcsolattartáshoz szükséges adat
Név, lakcím Tevékenység megvalósításához szükséges adat
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása
A feliratkozás IP-címe Technikai művelet végrehajtása
Beküldött fotó Tevékenység megvalósításához

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Adatkezelés tervezett határideje: A házhozszállítás teljes körű logisztikai lebonyolításáig tart. Ezt követően a postai szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi okiratot – így a kézbesítési okiratot is – a kiállítástól vagy az okirat érvényességi idejének lejáratától számított egy évig megőrzi [Postatv. 55.§ (7) bekezdés].

2.3. Kiadványok átvételi igénye a rendezvényeken

Személyes adat Adatkezelés célja
Név, e-mail cím Azonosítás
Lakóhely (város) Azonosítás
Űrlapon adott válaszok Nem minősülnek személyes adatnak
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása
A feliratkozás IP-címe Technikai művelet végrehajtása
Fotó Azonosítás

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

2.4. Meseíró pályázat

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: diabétesszel élő gyermeket nevelő szülőknek és nagyszülőknek szóló meseíró pályázat szervezése, lebonyolítása. A pályaművek beküldésével a pályázó hozzájárul, hogy a pályaműveket a  jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak és a pályázati kiírásnak megfelelően kezelje.

Személyes adat Adatkezelés célja
A pályázó neve, e-mail címe, postai címe Azonosítás
A pályázó résztvevő neve, életkora és alkotása A pályázaton való részvételhez, elbíráláshoz szükséges adat
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása
A feliratkozás IP-címe Technikai művelet végrehajtása

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

3. Támogatók/adományozók és támogatások/adományok nyilvántartása

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás
Bankszámlaszám Tevékenység megvalósításához szükséges adat
Adomány összege Tevékenység megvalósításához szükséges adat
Adományozás időpontja Technikai művelet végrehajtása

Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

Lakcím Kapcsolattartás
E-mail cím, telefonszám Kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Adatkezelés tervezett határideje: visszavonásig

4. Önkéntesek toborzása, nyilvántartása

Tevékenység célja: A honlapon keresztül önkéntes jelentkezők nyilvántartása. Meghívó küldése és jelenléti ív vezetése az információs napon. Önkénteseknek szóló, bekapcsolódási lehetőségekkel, eseményekkel kapcsolatos kommunikáció.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja
Név, e-mail cím Azonosítás
Lakcím Azonosítás, kapcsolatfelvétel
Születési dátum Azonosítás
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása
A feliratkozás IP-címe Technikai művelet végrehajtása

Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

5. Rendezvények dokumentálása

Nyilvános rendezvényeken fotó, -videofelvételek készülnek, melyek megjelenítésre kerülnek a szervezet nyilvános oldalain.

Személyes adat Adatkezelés célja
Fotófelvétel Nyilvánosság tájékoztatása
Videófelvétel Nyilvánosság tájékoztatása

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása, mely ebben az esetben a nyilvános rendezvényen való részvétel cselekedetében nyilvánul meg.
Adatkezelés tervezett határideje: visszavonásig

6. Cél szerinti tevékenységek eredményességének felmérése, követők és támogatók véleményének gyűjtése, analizálása

Tevékenység célja: Cél szerinti tevékenységek hatékonyságának növelése érdekében kérdőíves felmérés a szervezet követőinek és támogatóinak körében, visszajelzések gyűjtése a projektekkel és a szervezet munkájával kapcsolatban, és ezen visszajelzések elemzése.

Személyes adat Adatkezelés célja
E-mail cím Azonosítás, kapcsolattartás
Életkor Statisztikai adatok
Nem Statisztikai adatok
Kérdőívre adott válaszok Nem minősülnek személyes adatnak

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása
Adatkezelés tervezett határideje: visszavonásig

Igénybe vett adatfeldolgozók – Kinek adjuk át az adatokat?

1. Postai szolgáltatás – Lakcímre történő továbbítás

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Küldemények postai úton történő kézbesítése
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 • Név: Magyar Posta Zrt.
 • Cím: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
 • Telefonszám: +36 1 802 0265
 • Honlap: https://www.posta.hu

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, cím
4. Az érintettek köre: A postai szolgáltatást kérő valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: A kiadványok postai úton való továbbítása
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A postai szolgáltatás teljes körű logisztikai lebonyolításáig tart. Ezt követően a postai szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi okiratot – így a kézbesítési okiratot is – a kiállítástól vagy az okirat érvényességi idejének lejáratától számított egy évig megőrzi [Postatv. 55.§ (7) bekezdés].
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

2. Tárhelyszolgáltató

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhelyszolgáltatás
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 • Név: Dotroll Kft.
 • Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
 • Telefonszám: +36  1  432  3232
 • E-mail cím: support@dotroll.com

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3. Könyvelés

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó adatai:

 • Név: Taktronik Kkt.
 • Székhely: 1172 Budapest, Heltai tér 10.
 • Adószám: 29381120-2-42

A továbbított adatok köre: támogató neve, támogatás összege

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlaviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig megőrzi. Amennyiben az érintett a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Analitikai célú adatkezelés, sütik

Az Adatkezelő sütiket, valamint külső szolgáltatók (különösen: Google, Facebook) követőkódjait használja oldalstatisztikák készítésére, felhasználói érdeklődés és demográfiai adatok, valamint a webhelyen tanúsított viselkedés mérésére.
Ezen felül az Adatkezelő érdeklődés alapú hirdetési szolgáltatásból vagy közönségadatokból (például kor, nem és érdeklődési kör) szerzett összesített adatokat használhat általános webhelyi jelentéskészítés és fejlesztés, továbbá hirdetésre marketing-listákon való felhasználás céljából.
A fentiek célja, hogy internetes felületeinket folyamatosan fejlesszük, internetes felületeink és a kampányainkhoz kapcsolódó hirdetések hatékonyságát növeljük.
A Google által elérhetővé tett Hirdetési beállítások weboldalon letiltható a Google Analytics szolgáltatás a Display típusú hirdetések esetében, valamint testre szabhatóak a Google Display Hálózat hirdetései.
Ezen felül az összes, Google Analytics által végzett nyomkövetés letiltható, az itt elérhető böngészőmodul segítségével.
Kampányaink és hirdetéseink megjelenítéséhez a Facebook remarketing kódját is használjuk.
Ha nem szeretne az oldallátogatások és érdeklődés alapján hirdetéseket látni, a szolgáltatás kikapcsolható.
További információ a cookie-k használatáról az allaboutcookies.org oldalon.
Az oldal használatával elfogadja a cookie-k fentiek szerinti felhasználását. Ezek önmagukban nem használhatók a személyazonossága beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törölhetőek.

Közösségi oldalak

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon, és „lájkolta” a weboldalt.
3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, kampányainak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
3. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (rendszergazda-rendszerfejlesztő) adatai:

 • Név: Microware Hungary Kft.
 • Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
 • Telefonszám: + 36 1 432 3236

Az adatfeldolgozó a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról kiegészítő szolgáltatás keretén belül rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, illetve mindent megtesz ezen adatok védelme érdekében. A szolgáltató a tárhelyről készített adatmentést 28 napig, a szerveren tárolt bejövő levelezésről készített adatmentést 14 napig tárolja.
Az adatfeldolgozó vállalja, hogy az adatbázisát olyan rendszeren tárolja, amely a felhasználók egyedi azonosítását megköveteli, és biztosítja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá.

Az érintettek jogai

1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
Nem törölheti továbbá az Adatkezelő az adatait a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

A GDPR 13. és 14. cikke szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikke szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

1. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
a. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
c. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
d. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

2. A webtárhely a Dotroll Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.) által üzemeltetett, megerősített biztonsági ellenőrzésű szerverein találhatóak meg. A Dotroll Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodnak.

3. Annak ellenére, hogy az adatkezelő minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtesz, az elektronikus levelezés az adatkezelő hatókörén kívül álló kockázatokat is magában hordoz, így – többek között – az adatkezelő által teljes bizonyossággal nem akadályozható meg az elektronikus levelek kézbesítésének nem észlelt elmaradása vagy az ilyen üzenetek arra fel nem jogosított személyek által történő hozzáférése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, megváltoztatása, meghamisítása, megsemmisítése, illetve törlése. Mindezek anyagi kárt okozhatnak, amelyekért az adatkezelőt felelősség nem terheli.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről